Politica de confidentialitate

Organizatorul Campaniei Promotionale „Peisajele Romaniei prin obiectivul tau” (denumita in continuare “Campania”), DONA MARKETING GRUP S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/14531/2014, cod unic de inregistrare 33901012, cu sediul social in Bd. Preciziei, nr. 20, camera 1, etaj 2, sector 6, Bucuresti, Romania, denumita in continuare „Organizatorul”, reprezentata prin dl. Thomas Hofmann, in calitate de Operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele personale ale participantilor la aceasta Campanie in conformitate cu prevederile legale aplicabile, in conditiile mentionate la Sectiunea 12 din regulamentul oficial al Campaniei.

Datele de contact ale Responsabilului cu protectia datelor in cadrul DONA MARKETING GRUP S.R.L. sunt: adresa de e-mail: dpo@farmaciiledona.ro, telefon: 0731 799 097 și adresă poștală: Str. Preciziei, nr. 20, etaj 4, sector 6, București.

Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si partenerilor contractuali ai Organizatorului in scopul desfasurarii prezentei Campanii si a cazurilor in care DONA MARKETING GRUP S.R.L. trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Prin inscrierea in Campanie, participantii declara ca sunt de acord cu Regulamentul Campanieisi exprima in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele lor personale sa fie prelucrate in vederea derularii Campaniei, inclusiv prin publicarea numelor castigatorilor pe site-ul oficial al Campaniei.

Operatorul prelucreaza urmatoarele categorii de date cu caracter personal, in scopuri determinate, explicite si legitime:

 1. Date de identificare (nume, prenume, numar de telefon, varsta, semnatura) si date de localizare (adresa de domiciliu) în scopul executarii dispozitiilor regulamentului oficial al campaniei „Peisajele Romaniei prin obiectivul tau” 15 iulie 2019 – 15 septembrie 2019;
 2. Date de identificare (nume, prenume, numar de telefon, varsta, semnatura) si date de localizare (adresa de domiciliu) in scopul exercitarii drepturilor si executarii obligatiilor care decurg pentru DONA MARKETING GRUP S.R.L. din regulamentul sus-mentionat;
 3. Date cu caracter personal obtinute in urma inregistrarii convorbirilor telefonice in scopul solutionarii eventualelor contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie;
 4. Date de identificare (nume, prenume) si date de identificare nationale ( codul numeric personal, precum si seria si numarul cartii de identitate) în scopul indeplinirii obligatiilor legale privitoare la retinerea la sursa a venitului obtinut din premii mai mari de 600 lei, Aceste date cu caracter personal vor putea fi dezvaluite de catre operator doar autoritatilor publice in situatia in care o norma legala impune acest lucru;
 5. Date de identificare (nume, prenume, numar de telefon, varsta, semnatura) si date de localizare (adresa de domiciliu), dupa caz, pentru a raspunde solicitarilor transmise de dumneavoastra in baza drepturilor pe care le aveti conform legii in legatura cu prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal.

DONA MARKETING GRUP S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal in scopurile mentionate anterior in temeiul urmatoarelor baze legale:

 1. Necesitatea indeplinirii obligatiilor legale din materie fiscala, precum si din domeniul prelucrarii si protectiei datelor cu caracter personal;
 2. Interesul legitim al operatorului de a desfasura campanii de marketing, precum si de exercitare a drepturilor si indeplinire a obligatiilor ce reies din regulamentul oficial al campaniei;
 3. Interesul legitim al Operatorului de a raspunde solicitarilor dumneavoastra.

DONA MARKETING GRUP S.R.L. a obtinut si/ sau obtine Datele dumneavoastra cu caracter personal direct de la dumneavoastra, prin aderarea la campanie direct de catre dumneavoastra.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate pe perioada derularii relatiilor rezultand din regulamentul campaniei mentionate mai sus. De asemenea, datele dumneavoastra vor fi stocate si utilizate pe perioada derularii Campaniei precum si pe o perioada de 1 an de la incetarea Campaniei, cu exceptia situatiilor in care prevederile legale contin dispozitii contrare.

Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transferate in afara Uniunii Europene si pot fi dezvaluite de operator urmatoarelor categorii de persoane:

 1. Imputerniciti ai Operatorului: (i) MEDIAPOST HIT MAIL SA, astfel cum este indicat la art. 1.1 din regulamentul Campaniei in vederea contactarii, validarii si expedierii premiului castigat catre Dumneavoastra; (ii) CEWE Magyarorszag KFT, astfel cum este indicat la art. 1.1 din regulamentul Campaniei in vederea stocarii fotografiilor realizate de catre participantii la campanie pe serverele proprii, precum si in vederea colectarii datelor cu caracter personal mentionate in formularul de inregistrare in Campanie;
 2. La solicitarea autoritatilor publice competente (spre ex. ANAF, ANSPDCP);
 3. Farmaciile francizate ale DONA Marketing Grup S.R.L., care activeaza sub denumirea/brand-ul Farmacia DONA (mentionate in Anexa 1 din regulamentul Campaniei);
 4. Celelalte societati din Grupul DONA, după caz (S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., conform art. 1.2 din regulamentul Campaniei);
 5. Dumneavoastra, la cerere.

Furnizarea datelor dumneavoastra reprezinta o obligatie necesara pentru executarea regulamentului campaniei, in sensul atribuirii premiului, nefurnizarea datelor de catre dumneavoastra ducand la imposibilitatea derularii campaniei.

Conform prevederilor GDPR si in conditiile prevazute de GDPR, aveti urmatoarele drepturi:

 1. de acces la Datele dumneavoastra cu caracter personal - puteti solicita confirmarea faptului ca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de catre DONA MARKETING GRUP S.R.L., iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea.
 2. de rectificare a Datelor dumneavoastra cu caracter personal – fara intarzieri nejustificate, puteti obtine rectificarea Datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.
 3. de stergere a Datelor dumneavoastra cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”) - in situatiile reglementate expres de lege puteti obtine stergerea de catre DONA MARKETING GRUP S.R.L. a respectivelor Date cu caracter personal.
 4. de restrictionare a prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal – in situatiile reglementate expres de lege  puteti obtine restrictionarea prelucrarii de catre DONA MARKETING GRUP S.R.L. a Datelor dumneavoastra cu caracter personal. Restrictionarea prelucrarii semnifica faptul ca DONA MARKETING GRUP S.R.L. se va limita la a stoca Datele dumneavoastra cu caracter personal si nu va efectua alte operatiuni de prelucrare a acestor Date decat cu consimtamantul dumneavoastra sau in alte anumite cazuri expres prevazute de lege (in principal, pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice).
 5. de a va opune prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal -  va puteti opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii de catre DONA MARKETING GRUP S.R.L. a Datelor dumneavoastra cu caracter personal in anumite cazuri prevazute expres de lege (in special, daca prelucrarea este intemeiata pe interesul legitim al DONA MARKETING GRUP S.R.L.). Daca va exercitati acest drept, DONA MARKETING GRUP S.R.L. nu va mai prelucra Datele dumneavoastra cu caracter personal decat daca demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau decat in scop de constatare, exercitare sau aparare a unui drept in instanta.
 6. de portabilitate a Datelor dumneavoastra cu caracter personal – in situatiile reglementate expres de lege (respectiv, numai daca prelucrarea Datelor cu caracter personal este realizata de DONA MARKETING GRUP S.R.L. prin mijloace automate si are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimtamantul dumneavoastra), puteti primi, intr-un format structurat, utilizat in mod curent, care poate fi citit automat, Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat dumneavoastra si puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator.

Pentru exercitarea oricaruia dintre drepturile listate la lit. a) – f). de mai sus, va puteti adresa catre responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal al DONA MARKETING GRUP S.R.L. cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa: Bucuresti, Str. Preciziei, nr. 20, Et. 4, sector 6 ori adresa de e-mail: dpo@farmaciiledona.ro,  cu mentiunea in atentia Responsabilului cu protectia datelor. Cererea va fi insotita de documente/ informatii suplimentare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, in situatia in care DONA MARKETING GRUP S.R.L. are indoieli cu privire la identitatea persoanei care formuleaza cererea; in cazul portabilitatii datelor, se va mentiona perioada datelor ce se doresc a fi portate si adresa electronica (email) de livrare.

 1. de a depune plangere - puteti depune o plangere, atat in fata unei autoritati de supraveghere a prelucrarii Datelor cu caracter personal competente, precum si in instanta, fata de modalitatea de prelucrare a Datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre DONA MARKETING GRUP S.R.L. Pentru Romania, autoritatea de supraveghere competenta este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ( puteți consulta site-ul oficial al autorității aici: https://www.dataprotection.ro/).

Prezenta politica de confidentialitate este disponibila spre a fi consultata gratuit de catre orice participant pe www.farmaciiledona.ro.

Te așteptăm!
 • Farmacia Dona
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description